Over

Privacy Policy

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Psychologenpraktijk Vrijbroek hecht groot belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en we verwerken je persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat je als persoon geïdentificeerd kan worden.

Alle psychologen binnen onze praktijk houden zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als cliënt hebt (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door jouw persoonlijke psycholoog en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

a) Psychologische begeleiding

De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd, en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Een aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van jouw consultatie. Voor boekhoudkundige verwerking worden er geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt; tenzij je natuurlijk een factuur op naam vraagt.

Bepaalde gegevens kunnen ook worden opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

Je dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden.

Overige informatie die niet tot jouw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

a) Psychologische begeleiding

De gegevens die we van jou verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van je gezondheidszorg met andere zorgverleners met wie je een behandelrelatie hebt. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor je behandeling door een andere zorgverlener.

Indien je je geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien je een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot jouw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met je eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met name je eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Je rechten als cliënt

a) Psychologische begeleiding

Je hebt het recht op inzage van jouw eigen persoonsgegevens. Je kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan je ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor je gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in je dossier kan je richten aan jouw psycholoog. Bij vragen of klachten kan je ook steeds bij jouw psycholoog terecht.

Indien je een inbreuk vermoedt op de verwerking van je persoonsgegevens en je psycholoog kan geen uitsluitsel bieden, heb je de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.